เนเจอร์ไบโอเทค ห่วงใยเด็กน้อยผู้ยากไร้ ร่วมสมทบเงินในกองทุน “แสนอิ่ม” จำนวน 100,000 บาท

เนเจอร์ไบโอเทค ห่วงใยเด็กน้อยผู้ยากไร้ ร่วมสมทบเงินในกองทุน “แสนอิ่ม” จำนวน 100,000 บาท

ปัจจุบันเด็กไทยกว่า 100,000 คน ขาดโอกาสได้รับประทานอาหารเช้าที่มีความเหมาะสมทางด้านโภชนาการ ทั้งที่มื้อเช้านั้นเป็นมื้อที่สำคัญมากในวัยที่กำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดจนถึง 5 ปี รวมถึงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ศูนย์เด็กเล็กปิดยาวหลายเดือน โรงเรียนเลื่อน ต้องกักตัวอยู่บ้าน ขาดทั้งอาหาร ขาดทั้งนม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด โดยคุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ (CEO) และ นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้เดินทางไปมอบเงินสมทบทุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” เพื่อสนับสนุนกองทุน “แสนอิ่ม เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้” ซึ่งเงินส่วนนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปซื้อนมให้แก่เด็กที่ขาดแคลน จากครอบครัวยากไร้กว่า 3,740 คน โดยบริษัทฯ ยังเลือกเป็นนมที่มีน้ำตาลน้อย เพื่อโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กๆ และลดโอกาสเสี่ยงกับปัญหาทางด้านสุขภาพ

ในกาลนี้ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่คณะผู้บริหารฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงจัดกองทุน “แสนอิ่ม” เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้ เพื่อให้เด็กเล็กๆ จากครอบครัวยากไร้กว่า 3,740 คน ได้มีแหล่งอาหารโภชนาการดี และยังคงได้ดื่มนมทุกวันในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดการเรียน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศลที่ดำเนินพันธกิจต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยไม่แบ่งแยกเพศเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้เด็กและครอบครัวยากไร้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันดำเนินงานในประเทศไทยมากกว่า 45 ปี มีเด็กที่อยู่ในความอุปการะกว่า 60,000 คน ในพื้นที่ 76 โครงการ 42 จังหวัดทั่วประเทศไทย ในการทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เน้นให้ความสำคัญกับเด็กในทุกช่วงวัย ในการทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเน้นให้ความสำคัญกับเด็กในทุกช่วงวัย จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กในช่วงวัยต่างๆ เช่น โครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” เด็กปฐมวัย แข็งแรง สมวัย สุขอนามัยดี (2 1/2 –6 ปี) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และสุขอนามัยด้วยการบูรณาการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กให้เด็กได้ทานอาหารเช้าถูกหลักโภชนาการและได้ดื่มนมทุกวัน โดยมีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต่างจังหวัด 67 ศูนย์ฯ ดูแลเด็กเล็กกว่า 3,700 คน

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสนับสนุนกองทุน “แสนอิ่ม” โดยตรง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.worldvision.or.th หรือโทรศัพท์ 02-022-9200 ถึง 2 โทรสาร 02-022-9203

ใส่ความเห็น