ผู้บริหารบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค เข้ารับรางวัล ผู้บริหารองค์กรดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ในพิธีมอบรางวัลโครงการโล่ประทานเพชรแห่งแผ่นดิน-เพชรแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

ผู้บริหารบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค เข้ารับรางวัล ผู้บริหารองค์กรดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ในพิธีมอบรางวัลโครงการโล่ประทานเพชรแห่งแผ่นดิน-เพชรแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2565 ผู้บริหารบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด คุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานกรรมการ (ลำดับที่ 1 จากทางซ้าย) และนายแพทย์ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ (ลำดับที่ 7 จากทางซ้าย) ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเพชรแห่งรัตนโกสินทร์ ในโครงการโล่ประทานเพชรแห่งแผ่นดิน – เพชรรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมเมโลเดียน, สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ, สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน, สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย, มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเข้าพิธีรับโล่เกียรติคุณประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณในสาขารางวัล “ผู้บริหารองค์กรดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม” ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จ.นนทบุรี

          รางวัลเพชรสยามและรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ บุคคลดีเด่น เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ เนื่องจากรับรองโดยรัฐมนตรีถึง 3 กระทรวง ได้แก่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว โดยรางวัลบุคคลดีเด่นเป็นรางวัลสำหรับเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือผู้อุทิศตน มีจิตอาสา  สร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชนเมือง สังคมและประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับของสังคม บุคคลที่ได้รรับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ประวัติและผลงานแก่สาธารณชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับรางวัล ไปประพฤติและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมได้

คุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานกรรมการ และนายแพทย์ดำรงค์ เลาหละพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ

       รางวัลบุคคลดีเด่นที่ผู้บริหารบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัดได้รับมาจากการมีส่วนร่วมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ยกตัวอย่างเช่น การทำ CSR ให้เด็กผู้ด้อยโอกาส บ้านพักคนชรา การบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และโรคระบาด การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น ที่ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องในทุกๆปี

         ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้ง 2 ท่านที่เป็นที่สร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้ประชาชนยึดถือเป็นแบบอย่างสืบต่อไป

ใส่ความเห็น